Ortaca sat?l?k daire; Bölge potansiyel bak?m?ndan geli?mi? bir yerdir. Sessiz ve sakin bir ortam? vard?r.
E?er zaman?n?z? böyle sessiz ve sakin bir ortamda de?erlendirmek istiyorsan?z, buradaki sat?l?k dairelerden bir tanesini al?n.
Fethiye sat?l?k ev; Fethiye  bölgesi’ nde son zamanlarda ev yap?m?n? a??rl?k verilmi?tir. Özellikle deniz kenar?na yak?n bölgelerde daha çok müstakil ev  görmek mümkündür. Hisarönü, Ölüdeniz, Çal?? bu üç bölge turizm potansiyeli bak?m?ndan daha çok geli?mi? bölgelerdir.  O yüzden di?er semtlere göre buralar daha pahal?d?r. Genelde yabanc?lar daha çok tercih etmektedir bu yap?lar?. Bölgede bulunan bu müstakil evler size apayr? bir bak?? aç?s? olu?turmaktad?r. önünde büyük bir havuza sahip, geni? bahçesiyle size özel bu yap?larda lüksü ya?ayacaks?n?z. Y?l boyu çal???p yat?r?m yapt?m ?imdi kar??l???nda iyi bir yap?ya sahip olmak istiyorum diyorsan?z; i?te size kendinizi özel hissettirecek villalar.
Ortaca kiral?k yazl?k; bölgede çok say?da kiral?k yazl?k bulunmaktad?r. Özellikle Ovac?k bölgesi, turizm potansiyeli olarak çok etkili bir yere sahiptir. Buradan alaca??n?z yap?dan hiç pi?man olmayacaks?n?z.