Çam ya?? saça do?al canl?l?k ve parlakl?k vererek Saçalara yo?unluk kazand?r?r. Büyüme h?z?n? artt?rarak, saç tellerinin güçlenmesini sa?lar. Çam ya?? zay?f, y?pranm?? saçlara canland?rarak eskisinden çok daha sa?l?kl? bir hale gelmesini sa?lar.
Naturaderm çam ya?? Permal?, boyal? ve röfleden zarar görmü? saçlar? canland?r?r. Natrura derm çam ya??  saç dökülmesi ve kepek olu?umunu önlemenin yan? s?ra  Natruraderm çam ya??, saç?n?z? kökten uca besler ve güçlenmesini sa?lar.  
Natrura derm çam ya?? do?al bitkisel ya?lar?n birle?mesinden meydana gelmi?, tamamen do?al ve naturael bir saç bak?m ürünüdür. Özel formülü sayesinde tüm saç tiplerine uygun olarak tasarlanm?? ve üretilmi?tir.
NATURADERM ÇAM YA?ININ UYGILAMA ?EKL?
Natruraderm çam ya??n? saç tellerinize ve saç diplerinize bir masaj yard?m?yla saça yedirilerek sürülmelidir. Saç?n?zda ba?ka i?leme gerek kalmadan üç saat kadar bekledikten sonra saç?n?z? y?kay?n. Çam ya??ndan daha etkili sonuç alabilmek için,saç diplerine iyice yedirmek gerekir.Haftada 3 kez uygulamak yeterlidir.Üç ay düzenli kullan?m sonunda istenilen neticeyi al?rs?n?z.